Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov
Úvodná stránka
KONFERENCIA ObFZ
Vedenie ObFZ....
Podklady pre skusky HU a US
ISSF - info....
Spravodaje ObFZ 2017/2018....
Delegačné listy 2017/2018....
Rozhodcovia a delegáti 2017/2018
Rozpis suťaží 2017/2018
Tabuľky ....
Tlačivá
Rozhodcovia a delegáti....
Trénersko-metodická komisia....
Spravodaje ObFZ 2016/2017....
Spravodaje ObFZ 2015/2016....
Delegačné listy 2016/2017....
Rozpis suťaží 2016/2017....
Fotogaléria....
VIZUALIZACIA štadiona ZV
Diskusné fórum
Mapa sídla ObFZ

Dátum pridania: 13.02.2010        Počet zobrazení: 8743          Tlačiť článok

Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov

V zmysle stanov a organizačného poriadku ObFZ Zvolen, komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov

                                           OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ ZVÄZ ZVOLEN

Komisia  rozhodcov

Z á s a d y
pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov
  ObFZ Zvolen

 

                                                      2 0 1 0

 

 

V zmysle stanov a organizačného poriadku ObFZ Zvolen, komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov
a delegátov, zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach ObFZ bolo v súlade s pravidlami futbalu a dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov a delegátov. Táto komisia je vytvorená spojením komisie rozhodcov a komisie delegátov, kde prvým podpredsedom komisie rozhodcov sa stáva vedúci úseku delegátov. Komisia delegátov na základe konvencie UEFA zaniká a stáva sa súčasťou komisie rozhodcov. S cieľom zabezpečiť tieto priority KR ObFZ vypracovala Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov ObFZ (ďalej len Zásady).

 


Komisia rozhodcov najmä :

1.organizuje doškoľovacie a odborné semináre R a DZ
2.organizuje fyzické previerky rozhodcov
3.pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami a delegátmi
4.deleguje rozhodcov a delegátov na stretnutia ObFZ a SsFZ
5.vyhodnocuje zápisy rozhodcov a hodnotenia DZ
6.analyzuje hodnotenia a sťažnosti futbalových klubov, vrátane videozáznamov
7.dáva návrh na potrestanie DK ObFZ v prípadoch väčších nedostatkov a v opakujúcich sa prípadoch nedodržania záväzných pokynov pre R, DZ a kluby
8.vypracúva vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za uplynulý ročník a na základe výsledkov predkladá návrh nominačných listín na nový súťažný ročník
9.spolupracuje pri aktualizácii webovej stránky ObFZ

Pracuje v zložení : 
predseda komisie rozhodcov
podpredseda komisie rozhodcov
vedúci úseku delegátov
vedúci školiaceho úseku
vedúci technického úseku
vedúci obsadzovacieho úseku
vedúci úseku pre vyhľadávanie talentov
video komisia
tajomník komisie rozhodcov


1.Odborné a doškoľovacie semináre rozhodcov a delegátov

Začiatkom príslušného kalendárneho roka zabezpečuje KR ObFZ odborný zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov. Rozhodcovia a delegáti absolvujú popri odborných prednáškach, video projekcii, analýz výkonov aj teoretické previerky (písomný test z PF a SP, ústne pohovory a prípadne aj jazykovú skúšku).
Stanovenie počtu otázok v písomnom teste a určenie časového limitu je v kompetencii KR ObFZ.
Úspešné absolvovanie seminárov je jednou z podmienok pôsobenia rozhodcov a delegátov v jarnej časti súťažného ročníka.

Hodnotenie teoretických previerok :
– písomný test  – viď tabuľka č. 1
– ústne pohovory – vyhovel/nevyhovel
– jazyková skúška (AJ - dobrovoľne), znalosť– aktívne/pasívne


Tabuľka č. 1 ( platí pre 30 otázok )

  Počet chýb    Body do hodnotenia         Poznámka
      0 - 1                    10 
         2                        9 
         3                        8 
         4                        7
      5 - 6                      6 
      7 - 8                      4 
      9 - 10                    2 
        11                       1 
        12 a viac              0                       opakuje test


Po vyhodnotení písomných testov dostáva každý rozhodca a delegát body             do hodnotenia. V prípade, že rozhodca alebo delegát dostane z písomného testu    0 bodov, musí test opakovať. Miesto a termín opakovania písomných testov určí KR ObFZ. Aj v prípade úspešného opakovania testu sa rozhodcovi alebo delegátovi     do hodnotenia započíta 0 bodov.
Až do úspešného absolvovania písomných testov má rozhodca alebo delegát pozastavenú delegáciu na stretnutia dospelých.

2.Fyzické previerky rozhodcov
KR ObFZ z dôvodu kontroly fyzickej pripravenosti rozhodcov zabezpečuje fyzické previerky 1x ročne, a to zvyčajne v mesiacoch apríl – máj.
Všetci rozhodcovia ObFZ absolvujú fyzický test. Obsahom fyzického testu je striedavý beh 150m a chôdza 50m t.j. – 20x150m (150m za 35s) a chôdza 20x50m (50m   za 40s), ďalej krátky beh na 40m za 6,6s – 6x a medzi behmi 1 min oddych.
Rozhodcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára “A“                    pre rozhodovanie v SsFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitmi 150m     za 30s a chôdza 50m za 35s, krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. 
Raz ročne predložia rozhodcovia ObFZ na fyzických previerkach potvrdenie              o lekárskej prehliadke od praktického lekára pre dospelých.
Rozhodca, ktorý bude na FP riadne ospravedlnený resp. práceneschopný, môže byť do vykonania FP delegovaný na ďalšie stretnutia len vo funkcii asistenta rozhodcu.
Každý rozhodca má právo opakovať fyzické previerky. Pri nesplnení limitu FP podľa tabuľky č. 2 bude rozhodca až do opravných FP delegovaný len na mládežnícke stretnutia ObFZ. KR ObFZ má právo vo výnimočných prípadoch udeliť rozhodcovi výnimku.
Rozhodcovia, ktorí nepredložia platné lekárske potvrdenie nebudú pripustení         na fyzické previerky.
Podmienkou postupu rozhodcu do vyšších súťaží je splnenie limitu FP najbližšej vyššej kategórie.

Hodnotenie fyzických previerok :
Hodnotenie FP je len splnil alebo nesplnil, prípadne sa nezúčastnil.

Úspešné splnenie fyzických previerok je jednou z podmienok na zaradenie rozhodcu na nominačnú listinu pre nový súťažný ročník.
Vytipovaní rozhodcovia pre SsFZ musia splniť limity určené pre rozhodcov v súťažiach SsFZ.


3.Práca s mladými a perspektívnymi rozhodcami

KR ObFZs perspektívnymi rozhodcami, pripravovanými pre súťaže SsFZ pracuje v zmysle podmienok projektu „Talent“.
KR ObFZ ďalej zabezpečuje minimálne 2x ročne :
– doškoľovacie semináre pre mladých a perspektívnych rozhodcov, rozhodkyne v spolupráci s KR SsFZ ku ktorým budú pridelení osobitní mentori pre prácu s talentami, pod vedením úseku talentov pri KR ObFZ,
– preverenie fyzickej kondície na fyzických previerkach s perspektívnymi pre súťaže SsFZ,
– odborné pracovné stretnutie s vybranými rozhodcami, na doškoľovací seminár R licencie „A“.
Účasť vybraných rozhodcov, rozhodkýň na určených akciách závisí od ich vlastného rozhodnutia, čo KR ObFZ zohľadní v hodnotení rozhodcu.


4.Delegovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia ObFZ a SsFZ

Obsadzovací úsek KR ObFZ zabezpečuje delegovanie rozhodcov a delegátov na všetky stretnutia ObFZ a mládežnícke stretnutia SsFZ prostredníctvom internetovej stránky ObFZ, na ktorej je umiestnený delegačný list. Delegovanie vychádza s dostatočným časovým predstihom pred každým súťažným kolom v prebiehajúcom súťažnom ročníku.
Každý rozhodca a delegát, zaradený na nominačnú listinu ObFZ, je povinný sledovať delegačné listy a úradné správy s prípadnými zmenami na internetovej stránke ObFZ a v prípade práceneschopnosti, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo  z iných závažných dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť.
Ospravedlnenie rozhodcov a delegátov musí byť min. 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňuje, a to písomne na KR ObFZ resp. faxom alebo elektronickou poštou na sekretariát ObFZ. V prípade využitia elektronickej pošty KR ObFZ akceptuje e-mailové adresy rozhodcov a delegátov len oficiálne nahlásené na KR ObFZ.
V prípade práceneschopnosti alebo v mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musí oznámiť  túto skutočnosť telefonicky vedúcemu úseku delegovania KR ObFZ a ÚDZ  resp. na sekretariát ObFZ.
V prípade práceneschopnosti zašle kópiu dokladu o začatí a ukončení PN na KR resp. ÚDZ  ObFZ.
Rozhodca alebo delegát, ktorý nie je riadne ospravedlnený a nie je delegovaný na príslušné kolo, je vždy k dispozícii KR ObFZ.
Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR ObFZ, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne futbalové stretnutie (ani priateľské).
Sankcie formou mínusových bodov za oneskorené ospravedlnenie a neospravedlnenú neúčasť na stretnutiach určuje bod 7 týchto Zásad.
Rozhodca alebo delegát, ktorý je v súťažiach ObFZ potrestaný DK ObFZ zákazom činnosti rozhodcu.

5.Vyhodnocovanie zápisov rozhodcov a hodnotení rozhodcov DZ ako aj správ DZ

Vyhodnotenie vykonáva TÚ KR ObFZ a úsek delegátov každé dva týždne na svojich zasadnutiach podľa kritérií, ktoré sú súčasťou týchto Zásad.
Zistené nedostatky v zápisoch predkladá predseda TÚ KR ObFZ a úseku delegátov, na schválenie mínusových bodov, prípadne opatrenia KR ObFZ.
V prípade veľkých nedostatkov a opakujúcich sa chýb pri nedodržaní záväzných pokynov pre R a DZ uvedených v Rozpise súťaží ObFZ na príslušný ročník, KR ObFZ dáva návrh na potrestanie rozhodcov a delegátov DK ObFZ. Potrestania sa zverejňujú v Spravodajcovi ObFZ.
Výkon rozhodcu a asistenta rozhodcu v stretnutí je hodnotený delegátom zväzu ObFZ číselným vyjadrením – známkou, a to v rozpätí od 1 – 10, pričom známke 10 zodpovedá najlepší výkon rozhodcu resp. asistenta rozhodcu. V súťažiach ObFZ sa za štandardný výkon rozhodcu považuje známka 8,3.

Mínusové body rozhodcov  za zápis :      

A.MALÉ CHYBY     každý prípad  - 0,2 bodu
· neuvedenie alebo nesprávne označenie striedania hráčov
· neuvedenie alebo nesprávne uvedenie stretnutia, súťaže a kategórie
· neuvedenie alebo nesprávne uvedenie dátumu stretnutia
· neuvedenie mena R, AR alebo DZ
· neoznačenie kapitána resp. zástupcu kapitána
· nevyplnenie kolónky námietky kapitána
· nevyplnenie kolónky strelcov gólov
· neuvedenie mena a priezviska, dátumu narodenia u hlavného usporiadateľa
· neuvedenie počtu usporiadateľov a divákov
· neuvedenie začiatku alebo nesprávny začiatok stretnutia
· nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie kolónky funkcionári družstiev
· nevyplnenie kolónky lekár (zdravotník)
· nevyplnenie kolónky nepremenené PK
· pohovor DZ

B.VEĽKÉ CHYBY     každý prípad  - 0,5 bodu
· nesprávne označenie hráčov pri udelení osobných trestov a striedaní hráčov
· neuvedený alebo nesprávny hrací čas
· neuvedený výsledok alebo nesprávny výsledok
· neuvedenie alebo nesprávna klasifikácia pri osobných trestoch – ČK resp. ČK po 2x ŽK
· chýba podpis kapitána resp. zástupcu kapitána pri OT alebo námietke
· nevyplnenie kolónky konfrontácia hráčov
· nečitateľný a nepodpísaný zápis rozhodcom

Za jeden zápis zo stretnutia sa rozhodcovi odpočíta najviac – 2 body.


NEDOSTATKY A CHYBY SÚVISIACIE S ČINNOSŤOU DELEGÁTOV
 
Nedostatky pri vyplňovaní správy DZ o priebehu stretnutia:

· chybný alebo chýbajúci údaj v zmysle predtlače :
súťaž, kategória súťaže, kolo, ročník, domáci, hostia, štadión, dátum, začiatok, nastavenie hracieho času, výsledok, R, AR 1, AR 2, známka, obťažnosť, diváci, HP, počasie, DZ, HU, počet usporiadateľov, US, hlásateľ, video technik, vedúci domácich a hostí, miesto, dátum, podpis DZ
 list s upozornením a doplnením údajov
· nedostatky pri striedaní hráčov, strelci gólov – čas, číslo, priezvisko, stav pri „PK“ za priezviskom
 list s výstrahou alebo pozvaním na zasadnutie úseku delegátov
· porada s HU, vedúcimi družstiev, hlásateľom, HP, šatne, činnosť US, zmena „K“, výstroj hráčov, konfrontácia, odchod hráčov a R z HP, stanovisko DZ k námietkam „K“, či rozhodcovia hodnotenie DZ  prijali, zranenie hráčov a dôvod, využitie videozáznamu.
 list s upozornením alebo obmedzenie delegácie na 1- 3  stretnutie (podľa charakteru a dôsledkov na priebeh stretnutia)
· neuvedenie, nesprávne uvedenie alebo nesprávny popis dôvodu napomínaných alebo vylúčených hráčov - čas, číslo, meno klub, ŽK/ČK, meno a priezvisko, nekompletná správa delegáta (chýbajúce prílohy pre komisie)
 obmedzenie delegácie na 1 – 3 stretnutia
· neuvedenie správnosti udelenia OT, regulárnosti dosiahnutých gólov, oprávnenosť nariadenia PK, za aký priestupok a výsledok realizácie
 obmedzenie delegácie na 1 – 5 stretnutia

Neodborné alebo nedostatočné vyhodnotenie priebehu stretnutia, ako aj neodborný popis alebo neodborne používaná terminológia, ktorá je v rozpore s pravidlami futbalu, je dôvodom na opatrenia úseku delegátov v celej šírke rozsahu komunikácie s delegátmi.


Ďalšie závažné nedostatky hodnotené ÚDZ:

Ďalšie dôvody na obmedzenie delegácie na počet stretnutí:

· oprava známky za výkon R a AR
· rozpor v hodnotení R, AR 1, AR 2 v zápise o stretnutí (zapísanie inej známky než    v Správe DZ), nezapísanie známky do zápisu o stretnutí
· oneskorené zaslanie Správy DZ (do 24 resp. 48 hod.)
· nedostavenie sa na stretnutie bez dôvodu, prípadne dostavenie sa v stave, ktorý vylučuje plniť si svoje povinnosti
· neuvedenie alebo zamlčanie závažných okolností pred, počas a po stretnutí, ktoré KDZ zistí napr. pri podanej sťažnosti, vzhliadnutí videozáznamu a pod. – postúpenie DK
· zastavenie činnosti – trest DK podľa prílohy 3 k DP SFZ

Obmedzenie delegácie na počet stretnutí navrhne úsek delegátov podľa miery zavinenia a dôsledkov na priebeh stretnutia v rozpätí 1- 5 stretnutí, v odôvodnených prípadoch na celú časť súťaže (jarnú – jesennú).

Úsek delegátov prijíma opatrenia podľa týchto pravidiel a predkladá KR na ich schválenie.

Spôsob komunikácie medzi  ÚDZ ObFZ a delegátmi v prípade zistenia nedostatkov:

1. List – vysvetlenie – doplnenie      „LD“
2. List – upozornenie                      „LU“
3. List – upozornenie s výstrahou     „UV“
4. List – predvolanie na ÚDZ            „LP“
5. Obmedzenie delegácie                „PD“
6. Postúpenie disciplinárnej komisii  „DK“
7. Návrh na vyradenie                     „NV“

Nedostatky a chyby, ktoré sú závažného charakteru a vyplývajú z chybného pôsobenia delegáta zväzu, bude riešiť ÚDZ ako osobitný prípad podľa miery ich závažnosti!!!
 
Úsek delegátov môže prijať opatrenia podľa týchto kritérií bez nutnosti dodržať ich postupnosť.

Delegát ObFZ musí spĺňať predovšetkým tieto základné podmienky :

- občianska bezúhonnosť
- znalosť futbalových pravidiel a futbalových noriem
- musí mať platnú licenciu pre amatérsky futbal – licencia „A“, alebo pre profesionálny futbal – licencia „P „
- úspešné absolvovanie odborného seminára
- zdravotná spôsobilosť doložená platnou lekárskou prehliadkou od praktického lekára dospelých - 1x ročne
- celkové vzdelanostné predpoklady, kandidát na delegáta zväzu musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou / tento bod vstúpi do platnosti od 1.8.2012/
- spoločenské vystupovanie
- použiteľnosť (nie je funkcionárom klubu, ktorý pôsobí v príslušnej súťaži riadenej ObFZ–  viď rozpis súťaží)
- rešpektovať Štatút delegáta zväzu

Kritéria pre hodnotenie DZ

1)Osobné predpoklady:

a)zdravotný stav
1.dobrý  -  každoročné lekárske prehliadky
2.pohybovo bezchybný – k pohybu nepoužíva zdravotné pomôcky

b)vzdelanie
1.vysokoškolské (bakalárske)
2.stredné odborné resp. všeobecné s maturitou / platí od 1.8.2012/

c)jazykové predpoklady
1.pasívna znalosť svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky)

d) pôsobenie vo futbalovom hnutí
1. rozhodca v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ (nutnosť definovať) v rokoch
2. delegát v súťažiach SFZ v rokoch
3. delegát v súťažiach regionálnych zväzov
4. funkcionár v orgánoch SFZ
5. funkcionár v orgánoch regionálnych zväzov
6. funkcionár v orgánoch oblastných zväzov

e) bezúhonnosť a povesť
1. netrestaný riadiacimi komisiami SFZ, resp. RFZ, ObFZ
2. opatrenia DK SFZ, SsFZ, ObFZ
3. opatrenia KR a ÚDZ ObFZ
4. byť prirodzenou autoritou a osobnosťou vo futbalovom hnutí
5. perspektívnosť

f) komunikatívnosť
1. schopnosť komunikácie v skupine ľudí
2. schopnosť definovať svoje názory
3. schopnosť tlmočiť a uplatňovať opatrenia zväzu v stretnutiach a kontrolovať ich
4. schopnosť riešiť kritické situácie a netolerovať nedostatky v duchu futbalových  noriem
5. náročnosť na seba a na okolie, dbať na vytvorenie nekonfliktného prostredia, pritom nezľavovať z nárokov
6. schopnosť vytvorenia správnej atmosféry a dôvery pred stretnutím, v jeho priebehu a po stretnutí   
7. schopnosť sebareflexie
 
2) Odbornosť:

a) predpoklady
1. znalosť futbalových noriem (pravidlá futbalu, súťažný poriadok, rozpis súťaží    a pod.)
2. schopnosť uplatniť a presadzovať futbalové normy v praxi
3. schopnosť prednášať futbalové normy pred plénom na úrovni ObFZ
4. schopnosť vyjadrovať sa exaktne v duchu pravidiel futbalu, súťažného poriadku a odbornej terminológie
5. schopnosť vyjadrovať svoje názory v písomnej forme
6. schopnosť nepodliehať prostrediu (diváci, funkcionári, médiá) a objektívnosť  v posudzovaní diania v hľadisku, na ihrisku i v jeho blízkosti a schopnosť detailného posudzovania priestupkov porušujúcich zásady fair-play (chovanie obecenstva, osadenstva na striedačkách, funkcionárov vo VIP a vyhradených priestoroch v hľadisku, pri odchode R z miesta stretnutia a pod.)
7. originalita a objektívnosť posudzovania diania na hracej ploche a odraz v písomnej forme v správe delegáta
8. správna aplikácia téz z hodnotenia rozhodcov delegátom a ich pretransformovanie  v hodnotení rozhodcov s dianím na hracej ploche
9. jazyková čistota a zrozumiteľnosť spracovania správ DZ
10. schopnosť analyzovať výkon rozhodcov a definovať odporučenia pre ďalší rast výkonnosti rozhodcov
   
b) administratívne predpoklady
1. dodržiavanie časových limitov pre predkladaní správ DZ, riadiacim orgánom
2. úplnosť a dôslednosť pri spracovaní údajov zo stretnutia, ktoré slúžia odborným komisiám pre ďalšie rozhodovanie (tresty, striedanie hráčov, góly)
3. správne a úplné definovanie priestupkov pri udelení osobných trestov
4. nedostatky administratívneho charakteru hodnotené podľa osobitného predpisu


6. Analýza vyhodnotení a sťažností FK vrátane videozáznamu / od súťažného ročníka 2010/2011/

KR ObFZ pravidelne vyhodnocuje hodnotenia futbalových klubov z odohraných stretnutí - pri hodnotení známkou nižšou ako 6 KR ObFZ vyžiada od FK videozáznam zo stretnutia   / v platnosti od súť.ročníka 2010/2011/.
Po prezretí videozáznamu a potvrdení chýb, ktorých sa rozhodcovia v stretnutí dopustili, KR ObFZ na svojom zasadnutí, raz za štyri súťažné kolá, zhodnotí tieto chyby a pozastaví rozhodcom  delegovanie na ďalšie stretnutia podľa závažnosti priestupku. Toto pozastavenie delegácie rozhodcov bude vypísané v úradnej správe, za ktoré stretnutia to bolo. Pri opakovaní chýb rozhodcov budú títo prizvaní na KR (na vlastné náklady), kde budú preskúšaní z pravidiel futbalu formou písomného testu, ako aj ústnym pohovorom.
Tresty pozastavenia delegácie po tomto zhodnotení za chyby rozhodcov zostávajú v právomoci KR.
Pri závažnom porušení futbalových noriem zo strany rozhodcu, KR ObFZ podá návrh VV ObFZ na vyradenie z nominačnej listiny R ObFZ.
V prípade sťažnosti od FK (so všetkými náležitosťami) KR ObFZ rieši sťažnosť v súčinnosti s Komisiou pre riešenie sťažností v zmysle Štatútu tejto komisie.
Pri závažných porušeniach Zásad alebo záväzných pokynov pre R a DZ dáva KR ObFZ návrh na potrestanie rozhodcu na DK ObFZ.

7. Návrh mínusových bodov do hodnotenia rozhodcov ObFZ

KR ObFZ pri riešení nedostatkov rozhodcov v rámci KR ObFZ alebo podnetov KR SsFZ resp. DK ObFZ vydáva sadzobník mínusových bodov pre rozhodcov ObFZ:

– 1 bod do hodnotenia
· zápis zaslaný na ObFZ neskoro, t.j. ak nie je na ObFZ (po odohraní stretnutia v sobotu alebo nedeľu) najneskôr v utoorok do 12,00 hod.
· ospravedlnenie sa na stretnutie zaevidované na sekretariáte ObFZ neskoršie ako 14 dní pred stretnutím

– 3 body do hodnotenia
· neospravedlnená neúčasť na stretnutí dospelých

– 5 bodov do hodnotenia
· neospravedlnená neúčasť na stretnutí mládeže
· neospravedlnená neúčasť na odbornom seminári, fyzických previerkach rozhodcov resp. na inej oficiálnej akcii KR ObFZ

– potrestanie DK ObFZ
· 1   týždeň    :            -   2 body
· 2   týždne    :            -   3 body
· 3   týždne    :            -   4 body
· 4   týždne    :            -   5 bodov
· 2-3 mesiace :            -   10 bodov
· 6   mesiacov :            -   20 bodov

– pozastavenie delegovania KR ObFZ
· 1 stretnutie  :             -    1 bod
· 2 stretnutia  :             -    2 body
· 3 stretnutia  :             -    3 body
· 1 mesiac      :             -    4 body
· nad 1 mesiac:            -    10 bodov

Pri opakovaných nedostatkoch toho istého rozhodcu KR ObFZ navrhne VV ObFZ preradiť rozhodcu do nižšej súťaže

8. Postupy a návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov ObFZ

Po ukončení každého súťažného ročníka sa rozpúšťa nominačná listina rozhodcov a delegátov, KR ObFZ vypracuje vyhodnotenie činnosti rozhodcu a delegáta na základe známok od DZ a hodnotení KR ObFZ v jednotlivých stretnutiach, výsledkov teoretických a fyzických previerok, známok a dôvery futbalových klubov, mínusových bodov za zápisy a mínusových bodov za nedostatky v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov a vyhradzuje si právo konečného rozhodnutia o zaradení rozhodcu alebo delegáta pre pôsobenie v súťažiach ObFZ aj na základe celkového vystupovania a pôsobenia rozhodcu a delegáta v ObFZ.
Postupy R a D do súťaží SsFZ  KR ObFZ navrhuje VV ObFZ na základe vyhodnotenia rozhodcov  a delegátov v uplynulom súťažnom ročníku.
Každý rozhodca a delegát ObFZ zaradený na nominačnú listinu ObFZ je v priebehu súťažného ročníka povinný nahlásiť na KR ObFZ každú uskutočnenú zmenu – priezviska, trvalého bydliska, telefonického kontaktu, e-mailovej adresy, ukončenie činnosti a. i.
Na sekretariát ObFZ musí však poslednú zmenu v príslušnom ročníku nahlásiť  do 5. júna, kedy sa finalizujú podklady pre nový Rozpis súťaží ObFZ.
Návrh nominačných listín sa vypracúva každý rok po skončení súťažného ročníka na základe vyhodnotenia rozhodcov a delegátov, vlastného poznania členmi KR ObFZ, veku a dôvery FK za uplynulé obdobie.
KR ObFZ vypracuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov na jeden súťažný ročník; tento návrh schvaľuje VV ObFZ.
KR ObFZ vypracuje návrh postupujúcich rozhodcov a delegátov ObFZ na nominačnú listinu SsFZ; tento návrh schvaľuje VV ObFZ.
Podľa požiadavky KR SsFZ navrhuje KR ObFZ každoročne rozhodcov SsFZ, ktorí nemajú platnú licenciu rozhodcu „A“, na predlicenčný seminár, ktorý organizuje KR SsFZ. Tento návrh schvaľuje VV ObFZ.


POŽADOVANÁ VEKOVÁ HRANICA ROZHODCOV ObFZ:

Postup do SsFZ do 38 rokov
I. trieda   do 62 rokov
II. trieda  do 63 rokov
III. trieda  do 65 rokov


Požadovaná veková hranica delegátov
Veková hranica pre delegátov je :
       -    minimálne 30 rokov
       -    maximálna hranica dosiahnutie veku pre prvý odchod do dôchodku 

Možnosť udeliť výnimku pre delegáta zväzu je v kompetencii VV ObFZ na návrh ÚDZ a KR ObFZ.

Na základe včas podanej písomnej žiadosti rozhodcu môže KR ObFZ vo výnimočných prípadoch po dovŕšení 50. roku veku rozhodcu navrhnúť na nominačnú listinu V. ligy. Musí však splniť všetky kritériá a limity pre rozhodcov V. ligy. V prípade takéhoto návrhu výnimky schvaľuje VV ObFZ.
Zásadám podliehajú aj všetky ďalšie pokyny, úlohy či usmernenia pre rozhodcov a delegátov, zaradených na nominačnú listinu  ObFZ, uvedené v každom Rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník.
Zásady sú určené pre rozhodcov a delegátov ObFZ a vypracovala ich KR ObFZ v súčinnosti s ostatnými odbornými komisiami SsFZ.
Zásady pre rozhodcov a delegátov ObFZ nadobúdajú platnosť odsúhlasením KR ObFZ, podpísaním jej predsedom, schválením VV ObFZ a podpísaním predsedom ObFZ.

 

 

––––––––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––––––––
        Ing.Martin Ambróz v. r.                  Ing.Juraj Pilát v. r.
          predseda KR ObFZ                         predseda ObFZ


Schválené na zasadnutí VV ObFZ dňa 24. februára 2010 .


Určené pre :
predseda ObFZ  
vedúci sekretár ObFZ                 
predseda KR ObFZ
členovia KR ObFZ


Súvisiace odkazy: Nábor, Zoznam rozhodcov, Zoznam delegátov,