zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Rokovanie Volebnej Konferencie ObFZ Zvolen 2021

V úvode  delegáti a ostatní prítomní si uctili  minutou ticha dlhoročných futbalových funkcionárov Jána Milku, Jozefa Bartánusa, Jána Urdu, Jozefa Ďuricu, Vladimira Želiezku, Júliusa Kohúta, ktorí zomreli v období od poslednej konferencie.

Volebná Konferencia ObFZ Zvolen na svojom zasadnutí  dňa 03.12.2021 okrem iného:

Zobrala na vedomie:

-správu mandátovej komisie v ktorej bolo konštatované, že bolo pozvaných 20 delegátova konferencie sa zúčastnilo 17, čo je 85 % a konferencia bola uznášaniaschopná. Neprítomní boli FK Látky, Detvianska Huta a Bzovík.

-správu revíznej komisie predloženú členom komisie Martinom Schvarcom

Potvrdila:

-rokovací poriadok, volebný poriadok a členov volebnej komisie  (Juraj Nemec predseda, členovia Peter Daniš, Maroš Libiak)

Schválila:

-overovateľov zápisnice (Marián Jakuba, Branislav Hrdlička ).

-zloženie pracovného predsedníctva (Juraj Pilát, Ján Šulek, Jozef Hrdlička, Martin Schvarc)

-zloženie mandátovej komisie ( Anton Národa predseda, Peter Zemko, Viktor Beňo).

-zloženie návrhovej komisie (František Moravec- predseda, a členovia Mikuláš Kupčok a Peter Nosáľ).

-skrutátorov konferencie 

-program konferencie

- správu o činnosti ObFZ Zvolen za obdobie od poslednej Konferencie ObFZ (2017)

-správu o hospodárení ObFZ Zvolen za rok 2021

-rozpočet ObFZ na rok 2022

Zvolila na roky 2022-2025 predsedu a výkonný výbor:

- za predsedu ObFZ Zvolen Ernesta Peterkeho,

 za členov VV ObFZ Zvolen : 

- podpredsedu ObFZ  a zástupcu pre ekonomiku a hospodárenie Jána Šuleka

- zástupcu súťaží dospelých Mareka Valentýniho

- zástupcu mládežníckeho futbalu Vladimíra Remeselníka

- zástupcu na princípe korektnosti vzťahov a poriadku Mareka Zemiara

-zástupcu technickej infraštruktúry Juraja Piláta

- zástupcu matriky a ISSF Branislava Hrdličku

- zástupcu trénerov Petra Lihana

- zástupcu rozhodcov ObFZ  Zvolen Tibora Kučeru

- za predsedu revíznej komisie – kontrolóra ObFZ Zvolen Petra Sýkoru a členov komisie Martin Schvarca, Mariána Jakubu

- delegátov na Konferenciu SsFZ za ObFZ Zvolen Jána Šuleka, Vladimíra Remeselníka, Tibora Kučeru, náhradník Juraj Pilát

- delegátov na Konferenciu SsFZ za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ  Petra Sýkoru, Jána Slosiarika, Miroslava Hanesa, náhradník Branislav Hrdlička

 Ocenila dlhoročných funkcionárov :

Rudolfa Zelníka –strieborným odznakom SFZ,

Antona Národu – bronzovým odznakom SFZ, Viktora Beňu - bronzovým odznakom SFZ a 

Juraja Piláta – plaketou ObFZ za dlhoročnú a úspešnú činorodú prácu v prospech futbalu ( 37 rokov predseda ObFZ )


Na začiatok